Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

Cím:Jogtörténeti tanulmányok / [szerk. Kajtár István, Szekeres Róbert] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Megjelenés:Pécs : PTE ÁJK, 2001-
Fizikai jellemzők:25 cm
Kötet adatok:7. / [írták Andrási Dorottya et al.]. - 451 p. - 963 641 859 4
8. - 2005. - 605 p.
9. - 2008. - 380 p.
10. [köt.], Essays on legal history 10. = Rechtshistorische Beiträge 10. / [szerk. Béli Gábor, Herger Csabáné, Peres Zsuzsanna] - 2010. - 217 p. - Bibliogr. a lábjegyzetekben. -
Tartalom:7/1., A középkori magyar jogtörténet forrásaiból: Paulus Hungarus/Dalmata és Notabiliája / Andrási Dorottya - 7/2., Veszélyviselési kérdések a római agrárbefektetések körében / Babják Ildikó - 7/3., A fertőző betegségek elleni küzdelem jogi eszközei / Balogh Ágnes - 7/4., Az "első" magyar büntetőkódex-tervezet / Balogh Elemér - 7/5., A hatalmaskodás fogalmának megjelenése / Béli Gábor - 7/6., A szolgálati jogviszonyok sorsa az üzletátruházás és üzemutódlás során a magyar magánjogban / Berke Gyula - 7/7., Vitatott formulaszerkesztési problémák (condictio incerti, actio incerti civilis, actio praescriptio verbis, actio in factum civilis) / Bessenyő András - 7/8., Városi plébániák az Alföldön a 14-16. században / Blazovich László - 7/9., Az igazságszolgáltatás a XXI. sz. tükrében / Botos Gábor - 7/10., Alteri stipulari nem potest? (Vázlat a harmadik személy javára szóló szerződések fejlődéséről) / Csizmazia Norbert - 7/11., A censori regimen morum mint politikai eszköz / El Beheiri Nadja - 7/12., A házassági köteléki jog modernizációja az 1894. évi XXXI. tcz-ben ítélekzési gyakorlat Baranyában 1895-97-ben / Herger Csabáné - 7/13., A végrendeleti öröklés néhány kérdése az 1795. évi magánjogi tervezetben / Homoki-Nagy Mária - 7/14., A Frank-hagyaték kultúrhistóriai jelentősége (Frank Ignácz halálának a 150 éves évfordulójára / Horváth Pál - 7/15., A pécsi joghistóriai műhelyek a huszadik században / Kajtár István - 7/16., Kepler anyjának boszorkánypere (avagy Johannes Kepler, mint kora babonája ellen fellépő ügyvéd) / Koncz Ibolya Katalin - 7/17., A jogalkalmazás és a common law jogfelfogása / Maczonkai Mihály - 7/18., A Közigazgatási Bíróságtól a közigazgatási bíráskodásig - dilemmák / Máthé Gábor - 7/19., A büntetés forradalma és a börtönépítészet (A büntetés-végrehajtás architekturális feltételeinek megváltozása a 18-19. században) / Mezey Barna - 7/20., A Code de Commerce hatása az európai kereskedelmi jogi kodifikációra / Nagyné Szegvári Katalin - 7/21., Óriás Nándor / Palojtay Béla - 7/22., A locatio conductio tagolódásának problematikája a modern romanisztikában / Pókecz Kovács Attila - 7/23., Az osztrák ítéletek végrehajtása és elismerése Magyarországon / Szécsényi László - 7/24., A vagyonadó Magyarországon (Néhány szóban az 1916. évi XXXII. törvénycikkről) / Szekeres Róbert - 7/25., Egy XVIII. századi miskolci örökhagyó (Magán- és közvégrendelet a XVIII. századi Magyarországon) / Szendi Attila - 7/26., A játékosság és a játék céljára nyújtott kölcsön peresíthetősége a századforduló francia magánjogában / Takács Tibor - 7/27., Szent István király a magyar állam és egyház megalapítója / Varga Győző - 7/28., Bizonyítási eljárás a Párizsi Parlament perrendjében / Villányi József - 7/29., Győr város szabadságának megváltása püspök-földesurától / Völgyesi Levente - 7/30., Büntetés a magánjogban / Zlinszky János
8/1., Szilágyi Dezső igazságügyi reformjairól (1890-1900) / Antal Tamás - 8/2., Az 1830. évi büntetőtörvény-tervezet eljárásjogi részéhez írt törvényhatósági reflexiók / Balogh Elemér - 8/3., A jogrendszer konzerválása vagy új válaszok új helyzetekre? - A XIX. század végi magánjogi kodifikációs törekvések céljairól / Balogh Judit - 8/4., A börtönügyi modernizáció országos programja a Pesti Hírlap első évfolyamában (1841) / Bató Szilvia - 8/5., A megye hatóságának és tisztjeinek működése a XIV. század első felében az Ars Notaria formulái alapján / Béli Gábor - 8/6., A házasságtörés megítélése a magyar jogban 1894-ig / Bódiné Beliznai Kinga - 8/7., Állam - államszervezés - kodifikáció. Megjegyzések a Kijevi Rusz első törvényeiről / Font Márta - 8/8., Jogok a weimari köztársaságban: német alkotmányjogászok vitái az alapjogokról, 1919-1932 / Füzér Katalin - 8/9., Jogátvétel vagy európai szellemű jogalkotás? Az 1894. évi XXXI. tc. megalkotása az európai jogfejlődés tükrében / Herger Csabáné - 8/10., Az adás-vételi szerződés néhány sajátossága a 19. században / Homoki-Nagy Mária - 8/11., Az emberi jogok sorsa Magyarországon a szovjet típusú szocializmus idején, különös tekintettel a gazdasági, szociális és kulturális jogokra / Horváth Attila - 8/12., Tradicionális jogi értékek - modern alkotmányos értékek / Kajtár István - 8/13., Hivatali jelvények a Bizánci Birodalomban / Kelemen Miklós - 8/14., Az állampolgárság fejlődésének három európai útja: a német, a francia és a brit modell / Kisteleki Károly - 8/15., A boszorkánykutatásban megjelenő 15-18. századi történeti érvelések / Koncz Ibolya Katalin - 8/16., Perbizomány - a perbeli képviselet egy típusa? / Korsósné Delacasse Krisztina - 8/17., Az erkölcstelen ügyletek és a magyar magánjog kodifikációs kísérletei / Mázi András - 8/18., Az osztrák fenyítőházak a 17-18. században / Mezey Barna - 8/19., Csizmadia Andor, a szociálpolitikus / Nagy Janka Teodóra - 8/20., Munkajogi szabályozás és a Legfelsőbb Bíróság joggyakorlata Amerikában / Nagyné Szegvári Katalin - 8/21., A magyarországi hitbizományok 16. századi gyökere / Peres Zsuzsanna - 8/22., Büntetőjogi alapelvek Szibenlinszt Mihály Institutiones iuris naturalis című művében / Petrasovszky Anna - 8/23., Bozóky Géza, a pécsi kereskedelmi jog első egyetemi tanára (1875-1860) / Pókecz Kovács Attila - 8/24., A szepesi jog forrásai / P. Szabó Béla - 8/25., A temetkezéssel kapcsolatos kultuszok és jogszokások / Rácz Lajos - 8/26., Cenzus és társadalom / Ruszoly József - 8/27., Az 1921. évi trónfosztás közjogi jellegzetességei / Szabó István - 8/28., Pillanatképek Csizmadia Andor életéből (1910-1985) / Szekeres Róbert - 8/29., Az állampolgárság megszerzése a magyar és az amerikai alkotmányjogban a 19. században / Varga Norbert - 8/30., A diakónusi rend egyházi alkotmánytörténetének vázlata / Völgyesi Levente - 8/31., Csizmadia Andor (1910-1985). Szakmai bibliográfia 1936-2003. között megjelent munkák.
10/1., Szent Szaniszló mártíromságának üzenete lengyelország alkotmányos tradíciójában / Baran, Kazimierz. - 10/2., A nők vagyonszerzése az Árpád-házi királyok uralkodása idején Magyarországon / Béli Gábor. - 10/3., I. Ferenc József császár koronatartományokba tett látogatásainak szertartási rendje és szimbolikája az 1880. évi galíciai utazás tükrében / Dziadzio, Andrzej. - 10/4., A protestáns pátens - ahogyan Bécsből látták / Herger Csabáné. - 10/5., A ius viduale intézménye a magyar jogforrások tükrében / Homoki-Nagy Mária. - 10/6., Császári (és) királyi glosszák / Kajtár István. - 10/7., Az 1874. évi magyar ügyvédi rendtartás szervezeti alapkérdései kitekintéssel az 1878. évi német birodalmi ügyvédi rendtartásra / Korsósné Delacasse Krisztina. - 10/8., A rabmunka modelljei a reformkori büntetés-végrehajtásban / Mezey Barna. - 10/9., Makó jogi néprajzi élete egy 18-19. századi jogtörténeti, történeti kutatás tükrében 81781-1821) / Nagy Janka Teodóra. - 10/10., Az 1860. évi októberi diploma : A neoabszolutizmus vége és a föderalizmus újraéledése Ausztriában / Olechowski, Thomas. - 10/11., Lengyel-litván mintájú hivatalok, szimbólumok és ceremóniák a 17. századi kozák állami méltóságoknál / Pęksa, Władysław. - 10/12., A szerzett nemesi birtokokra vonatkozó rendelkezési jog a mohácsi vészt követően Magyarországon / Peres Zsuzsanna. - 10/13., Gyermekgyilkosság - asszonyok tettesként és áldozatként. Az arnfelsi tartományi bíróság kihallgatási jegyzőkönyve 1717-ből / Steppan, Markus
Hozzáférés:Szabadon elérhető a PTE Digitália elektronikus könyvtárban
Eredet:A 373145 lelt. sz. példány Tóth József könyvtárából
Gyűjtemény:Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény Könyvtára (ET 2845, ET 3843, ET 4306, ET 4307)
ETO jelzet:340(091)(082)
Tárgyszavak:Jogtörténet Tanulmánykötet Igazságügy ájkhiva (8,9,10.köt.)
Egyéb nevek:Kajtár István (1951-2019) Szekeres Róbert Andrási Dorottya Babják Ildikó (1976-) Balogh Ágnes (1958-) Balogh Elemér Béli Gábor (1958-) Berke Gyula Bessenyő András Blazovich László (1943-) Botos Gábor Csizmazia Norbert El Beheiri, Nadja (1967-) Herger Csabáné Homoki-Nagy Mária (1959-) Horváth Pál Kajtár István (1951-2019) Koncz Ibolya Katalin Maczonkai Mihály (1960-) Máthé Gábor Nagyné Szegvári Katalin (1930-) Palojtay Béla Pokela, Martti Szécsényi László Szendi Attila Takács Tibor Varga Győző (1929-) Villányi József Völgyesi Levente Zlinszky János Antal Tamás Balogh Judit Bató Szilvia (1974-) Bódiné Beliznai Kinga Font Márta (1952-) Füzér Katalin Herger Csabáné Homoki-Nagy Mária (1959-) Horváth Attila Kelemen Miklós Kisteleki Károly Korsósné Delacasse Krisztina (1970-) Mázi András Mezey Barna Nagy Janka Teodóra (1961-) Peres Zsuzsanna Petrasovszky Anna Pókecz Kovács Attila P. Szabó Béla Rácz Lajos Ruszoly József Szabó István Szekeres Róbert Varga Norbert Völgyesi Levente Pécsi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar
Internet cím:Teljes szöveg (10. köt.)
Teljes szöveg (9. köt.)
Teljes szöveg (8. köt.)
Teljes szöveg (7. köt)
Kölcsönzések száma:

320

LelőhelyTémaEgyéb tematikus jelzetJelzetÉvszámKötetStátuszElőjegyz.Mellékletek
Tudásközpont RaktárC 118788Kölcsönözhető00
PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék8 68617Csak helyben használható00
PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék8 70608Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktárET 28458Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktárET 384310Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktárET 43068Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktárET 43077Csak helyben használható00
InternetPTE Digitália10Internet elérhető00
InternetPTE Digitália7Internet elérhető00
InternetPTE Digitália9Internet elérhető00
InternetPTE Digitália8Internet elérhető00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PC 8037/1010Feldolgozás alatt00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 507Csak helyben használható00
Tudásközpont RaktárD 36307Átmenetileg nem hozzáférhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár340 J 667Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-2 J 667Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 508Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-2 J 668Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-2 J 668Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár340 J 668Kölcsönzéssel helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-2 J 667Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-2 J 668Kölcsönözhető00
PTE Egyetemi Levéltár34 JogtudományEL 848Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár34 JogtudományEL 837Csak helyben használható00
Tudásközpont Raktár34 JogtudományC 766709Átmenetileg nem hozzáférhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-2 J 669Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-2 J 669Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 509Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-2 J 669Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár34 Jogtudomány340 J 6610Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-2 J 6610Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-2 J 6610Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-2 J 6610Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár34 Jogtudomány340 J 667Kölcsönözhető00
Rekordok letöltése1