Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

Cím:Évkönyv / Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola ; [szerk. biz. Buday-Sántha Attila, Erdősi Ferenc, Horváth Gyula]
Megjelenés:Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2001-
Fizikai jellemzők:24 cm
Gyakoriság:Évente
ISSN:1588-5348
Tartalom:2001., 2001/1., Előszó / Enyedi György. - 2001/2., A regionális tudomány mint kutatási és oktatási diszciplína / Horváth Gyula. - 2001/3., Mi van a régió mögött? A hálózati paradigma a regionális tudományban / Kolumbán Gábor. - 2001/4., Az üzleti szolgáltatások fejlődése és fejlesztése az Egyesült Királyságban / Raffay Zoltán. - 2001/5., Az egyetemek helye és szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben / Mezei Kalalin. - 2001/6., A Mezzogiorno fejlesztési stratégiája / Tóth Erzsébet. - 2001/7., Területi gondolkodás és regionalizmus Szlovéniában / Tüske Tamás. - 2001/8., A brit pénzügyi központok hierarchiája / Wágner Ildikó. - 2001/9., Behálózott határok - határtalan hálózatok? A hálózatépítés szerepe a határon átnyúló együttműködésben / Novotny Gábor. - 2001/10., A horvát-magyar határ menti együttműködés lehetőségei / Pálmai Zsolt. - 2001/11., Konvergenciajelenségek Kínában / Nemeskéri Zsolt. - 2001/12., Egy regionális pénz, az euró első két és fél éve / Ferkelt Balázs. - 2001/13., Magyarország ás az EU-tagországok számviteli rendszere / Novák Miklós. - 2001/14., Külföldi működő tőke Magyarországon / Molnár András. - 2001/15., Az ipari parkokban működő vállalkozások innovációs tevékenysége / Grosz András. - 2001/16., Káosz és innováció. Gondolatok a technológiai előretekintési program kapcsán / Rónaszegi Lenke. - 2001/17., Az elérhetőség mint telepítési tényező jelentősége Magyarországon / Bodor Éva. - 2001/18., A mikrorégiók tőkevonzó képessége a Nyugat-dunántúli régióban / Hegyi Gábor. - 2001/19., A magyar városi turizmus fejlesztési lehetőségei / Bakucz Márta. - 2001/20., Alternatív lehetőség a kis- és középvállalkozások finanszírozására a Dél-Dunántúlon: a kockázati tőke / Márton György. - 2001/21., A vidékfejlesztés és a vidékpolitika jelentősége az Európai Unióban és Magyarországon / Póla Péter, Molnár Tamás. - 2001/22., Egy kistérség részvétele az EU előcsatlakozási programjában / Gódor Csaba. - 2001/23., A biotermesztés társadalmi vonatkozásai az Európai Unióban és Magyarországon / Magyar Tünde. - 2001/24., Az Európai Szociális Alap szerepe a humán erőforrás fejlesztésében / Pusztai Beatrix. - 2001/25., A munkanélküliség kezelésének nemzetközi és magyarországi tendenciái / Gulyás László. - 2001/26., A helyi önkormányzati menedzsment szerepe a települések sikerességében / Mezei Cecília. - 2001/27., Informatikai outsourcing a közigazgatási erőforrás gazdálkodásba / Nagy Annamária
2003 1., uniós térismeret diszkurzív megközelítése / Varró Krisztina ; pp. 9-27. - 2., A versenyképesség regionális értelmezése / Koltai Zoltán ; pp. 28-37. - 3., A tervszerződés a decentralizáció eszköze / Thomka Judit ; pp. 38-50. - 4., Társadalmi tőke és helyi fejlesztési eszközök a Mezzogiornóban / Tóth Erzsébet ; pp. 51-64. - 5., A Friuli-modell / Vadasi Aida ; pp. 65-81. - 6., A Vajdaság helyzetének hosszú távú változásai a jugoszláv államosodási folyamatokban 1918-tál napjainkig / Gulyás László ; pp. 82-93. - 7., Románia feldolgozóiparának alakulása 1989 után / Nagy István ; pp. 94-106. - 8., Strukturális változások Zalaegerszeg gazdasági életében, 1945-1956 / Pordán Krisztina ; pp. 107-119. - 9., Regionális differenciálódási jelenségek magyarázata az új gazdaságföldrajzi modell segítségével / Vida Szabolcs ; pp. 120-136. - 10., A szubszidiaritás elve az Európai Unió regionális politikájában / Finta istván ; pp. 137-153. - 11., Marketing a regionális politikában / Gere János ; pp. 154-165. - 12., A lokalitás szerephez jutása az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájában / Rubaj Anita ; pp. 166-175. - 13., Monetáris integráció és területi egyenlőtlenségek / Ferkelt Balázs ; pp. 176-186. - 14., Az IFRS hatása a nemzetközi jelentéskészítésre / Novák Miklós ; pp. 187-199. - 15., Az internet mint a regionális fejlesztés és versenyképesség eszköze / Skoumal Krisztián ; pp. 200-210. - 16., Az információs társadalom és a regionális fejlődés / Vajkai András ; pp. 211-224. - 17., Új kihívások a magyar felsőoktatásban. A forrásszerzés lehetőség vagy kényszer? / Dobay Kata,Kuráth Gabriella ; pp. 225-242. - 18., Regionális közlekedési szövetségek / Molnár András ; pp. 243-252. - 19., Az EU-csatlakozás kapcsán felmerülő néhány vámjogi kérdés / Ruzsa Csaba Roland ; pp. 253-263. - 20., A helyi lakosok és turisták piacának szegmentációs sajátosságai a településmarketingben / Málovics György ; pp. 264-276. - 21., Az első magyar nemzeti fejlesztési terv tervezési folyamatának tapasztalatai regionális szemszögből / Márton György ; pp. 277-299. - 22., Integrált regionális fejlesztésfinanszírozási modell a Nyugat-Dunántúlon / Mezei Katalin ; pp. 300-319. - 23., A regionális külkapcsolati stratégiák helye és szerepe a magyar régiók fejlesztésében / Pálinai Zsolt ; pp. 320-334. - 24., Területi alapú intézmény- és szervezetfejlesztés a keszthelyi kistérségben / Huszti Levente ; pp. 335-348. - 25., Gerjeszthetik-e a fogyasztói szolgáltatások a gazdasági fejlődést? / Raffay Zoltán ; pp. 349-356. - 26., Klaszterek és klaszterkezdeményezések regionális és iparági súlyának mérése / Grosz András ; pp. 357-369. - 27., Angyalok helyben? Az informális kockázatitőke befektetések szerepe egy térség gazdasági fejlődésében / Makra Zsolt ; pp. 370-380. - 28., Adalékok a magyar bank-és pénzügyi központokról / Wágner Ildikó ; pp. 381-390. - 29., A szatellitszámlák különös jelentősége a turizmus gazdasági hatásának elemzésében / Bakucz Márta ; pp. 391-408. - 30., Iparfejlesztés Szombathelyen 1990 és 2004 között / Wágner András ; pp. 409-420. - 31., A környezettudatos vállalatirányítás elméleti és gyakorlati vizsgálata egy Pécsett elvégzett kutatás alapján / Rácz Gábor ; pp. 421-435.
2004-2005/2/1., Átfogó aktuális gazdasági helyzetkép Közép- és Kelet-Európában / Warvasovszky János- 2004-2005/2/2.,A versailles- békerendszer hatása a Kárpát-medence régióinak fejlődésére / Gulyás László- 2004-2005/2/3., regionalizáció és regionális versenyképesség a Kárpát-medencében / Kuttor Dániel- 2004-2005/2/4., Regionális különbségek és az EU bővítése / Novák Zoltán- 2004-2005/2/5., A székelyek,Írország, a kivándorlás és a tőke / Geréb László- 2004-2005/2/6., A Székelyföld igazgatási szerkezete / Fóri Endre- 2004-2005/2/7., A területfejlesztés kérdései a bánffyhunyadi kistérségben / Darabos József Attila- 2004-2005/2/8., A városi imázs kialakítása mint a csíkszeredai településfejlesztés eszköze / Nagy Benedek- 2004-2005/2/9., Centrum és periféria, regionális szintek a magyar-román térszerkezeten belül / Borzán Anita- 2004-2005/2/10., Az osztrák és a cseh nemzeti fenntartható fejlődési stratégia összehasonlító elemzése / Gáthy Andrea- 2004-2005/2/11., Lengyel-ukrán viszonyok / Sztyrak Agnieszka- 2004-2005/2/12., Borsod - avagy az elhagyott édenkert / Vadasi Aida- 2004-2005/2/13., Portugália modernizációs sikerei a történetiség és az uniós csatlakozás tükrében- 2004-2005/2/14., Élen a keletnémet tartományok között, avagy a szász fejlesztéspolitika alkalmazható tapasztalatai / Vissi András- 2004-2005/2/15., A nagyvárosi terek átstrukturálodása, új kapcsolatrendszerek a Párizsi-medencében:Sens város és térsége / Baráth Gabriella- 2004-2005/2/16., Az EU regionális politikájának értékelése a versenyképesség tükrében:dán példa / Trón Zsuzsanna- 2004-2005/2/17., Az "ír csoda" üzenete / Pauker Csaba- 2004-2005/2/18., Területfejlesztés és közösségépítés - Local Agenda21 tapasztalatok és példák Európában / Dankó Nóra- 2004-2005/2/19., Az innovativitás területi különbségei Magyarországon / Smahó Melinda- 2004-2005/2/20., Egyetemek lehetőségei elmaradott régiók versenyképességek javítása / Lengyel Imre- 2004-2005/2/21., A Debreceni Egyetem szerepe a regionális fejlődésben / Nagy János,Baranyai Béla- 2004-2005/2/22., A pécsi egyetem története a regionalitás szemszögéből / Cseh Judit- 2004-2005/2/23., A versenyképesség növelésének lehetőségei a felsőoktatásban - regionális vonzáskörzetek és beiskolázási marketing / Kuráth Gabriella- 2004-2005/2/24., Kommunikáció mint versenyelőny a XXI.században / Buday-Sántha Andrea- 2004-2005/2/25., Az egyetemi tudástranszfer szerepe az innovációalapú regionális fejlesztésben / Horváth Kornélia- 2004-2005/26., Bács-Kiskun megye innovációs rendszere - empirikus vizsgálatok eredményei / Patik Réka- 2004-2005/2/27., Adótervezés az Európai Unióban / Lauer Bálint- 2004-2005/2/28., Teleházak mint a települések szolgáltató központjai / Hohl Ferenc- 2004-2005/2/29., Az üzleti inkubáció szerepe a hosszú távú versenyképesség alakításában / Bajmócy Zoltán- 2004-2005/2/30., Az információs társadalom hatásai a régiók versenyképességére / Vajkai András- 2004-2005/2/31- Marketingeszközök a versenyképesség fokozásának szolgálatában területi aspektusból / Kis Mária- 2004-2005/2/32., A kis-és középvállalkozások hozzájárulása a flandriai régió versenyképességéhez / Borbás László- 2004-2005/2/33., Regionális előnyök és tudásteremtés:triple helix mint regionális innovációs modell / Lengyel Balázs- 2004-2005/2/34., A regionális versenyképesség empirikus vizsgálata az EU-s és magyar régiókban / Vida Szabolcs
2004-2005/3/1., Befektetésösztönzés és regionális versenyképesség Magyarország EU-csatlakozása után / Losoncz Miklós- 2004-2005/3/2., Világgazdasági korszakváltás / Gazdag László- 2004-2005/3/3., Versenyképesség:új kihívások és régi kánonok / Major Gyöngyi-2004-2005/3/4., Monetáris politika,árfolyam,versenyképesség / Farkas V. Péter- 2004-2005/3/5., Magyarország régióinak összehasonlítása, a különbségeket okozó tényzők vizsgálata / Marselek Sándor,Vajsz Tivadar,Pummer László-2004-2005/3/6., A közös monetáris politika hatása a területi egyenlőtlenségekre és a regionális versenyképességre / Ferkelt Balázs-2004-2005/3/7., A fenntarthatóság integrálása a nemzeti területpolitikába / Czira Tamás- 2004-2005/3/8., Klaszteresedési folyamatok Magyarországon-különös tekintettel az autóiparra / Grosz András- 2004-2005/3/9., A külföldi tőke(FDI) szerepe a Nyugat-dunántuli régióban / Deákné Gál Anikó- 2004-2005/3/10., A közuti közösségi közlekedés aktuális kérdései Magyarországon / Budai Ákos- 2004-2005/3/11., A közlekedési szövetségek szerepe a fenntartható fejlődésben / Molnár András- 2004-2005/3/12., A közép-magyarországi régió fejlesztési stratégiája az új nemzeti fejlesztési tervben / Orbán Péter,Nacsa János- 2004-2005/3/13., A települések mint lakóhelyek versenyképessége / Egyed Krisztián- 2004-2005/3/14., Gondolatok a városés a környező régió fejlesztésének egy sajátos lehetőségéről / Bakucz Márta- 2004-2005/3/15., Nagyvállalatok a regionális növekedési lehetőségek határán / Bessenyei István- 2004-2005/3/16., Kockázati tőke és regionális fejlődés / Makra Zsolt- 2004-2005/3/17., A szociális tervezés regionális sajátosságai / Jász Krisztina- 2004-2005/3/18., Egy nemzeti kisvállalkozás-támogató rendszer (NEKTÁR) hatása a versenyképességre / Gergely Sándor- 2004-2005/3/19., A vállalati kormányzás és a fenntarthatóság kapcsolata / Jámborné Antal Erika- 2004-2005/3/20., Szuburbanizációs index újszerű meghatározása a budapesti agglomerációban-esettanulmány / Horváth Béla- 2004-2005/3/21., Regionális fejlesztés értékelésének lehetőségei-elméletek,európai uniós gyakorlat és továbbfejlesztési módok / Lóránd Balázs- 2004-2005/3/22., A térbeli számszerűsített általános egyensúlyi modellek alkalmazási lehetőségei a regionális politikában / Járosi Péter- 2004-2005/3/23., A településmarketing tervezésének intézményi és személyi korlátai / Domboróczy Zoltán- 2004-2005/3/24., Magyarország konvergencia-programjának értékelése / Hutkai Zsuzsanna- 2004-2005/3/25., A gazdasági növekedés és a pénzügyi közvetítés mélységének összefüggései stock-flow konzisztens endogén pénz modellben / Koppány Krisztián- 2004-2005/3/26., A lisszaboni stratégia foglalkoztatásicélkitűzései,megvalósulásuk akadályai / Rubaj Anita- 2004-2005/3/27., Az ágazati és a regionális tervezés összhangjának kérdései / Wagner András- 2004-2005/3/28., A Dél-dunántuli régió versenyképességét befolyásoló geográfiai tényezők / Csizmadia Gábor- 2004-2005/3/29., A területi versenyképesség és az egészségügy kapcsolata / Glück Róbert- 2004-2005/3/30., A magyarországi városok versenyképességének megítélése napjainkban - ahogy a lakosság látja / Koltai Zoltán- 2004-2005/3/31., Konvergencia a finanszírozási ágazatban / Pintér Éva- 2004-2005/3/32., A magyar fogyasztási szövetkezeti kiskereskedelem szervezeti innovációjának és versenyképességének főbb sajátosságai a rendszerváltás óta / Géró Imre- 2004-2005/3/33., A magyarországi keresztény felekezetek szerepe egy globalizálodó társadalomban / Czagány Gábor- 2004-2005/3/34., Az egészségügyi rendszer diszfunkcionális működésének kihatásai a versenyképességre / Kőfalvi Tamás
2004-2005/4/1., A fenntartható fejlődés lehetőségei, feladatai, eszközrendszere és javasolható indikátorai / Abayné Hamar Enikő, Marselek Sándor, Wölcz Andrea - 2004-2005/4/2., A fenntartható fejlődés problémája a múltban és napjainkban / Kulcsár Dezső - 2004-2005/4/3., A fenntartható fejlődés mint versenyképességet befolyásoló tényező / Kiss Tibor - 2004-2005/4/4., A fenntartható/környezetbarát fogyasztást támogató eszközök-módszerek / Valkó László - 2004-2005/4/5., A globális felmelegedés és várható mezőgazdasági következményei, különös tekintettel a növénytermesztésre / Anda Angéla - 2004-2005/4/6., A környezeti tudatosság szerepe a Duna-Tisza közi Homokhátság környezeti konfliktusainak megoldásában / Kovács András Donát - 2004-2005/4/7., A környezettudatos vállalatirányítás alkalmazásának vizsgálata / Málovics György, Rácz Gábor - 2004-2005/4/8., A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program megvalósításának első tapasztalatai / Horn Gergely - 2004-2005/4/9., A környezetvédelem szerepe a versenyképességben / Németh Patrícia - 2004-2005/4/10., A magyar energiaipar kén-dioxid kibocsátásainak változása a nemzetközi elvárások tükrében, és az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi beruházások gyakorlati példái / Ballabás Gábor - 2004-2005/4/11., A villamosenergia-termelés helyzete Magyarországon a fenntartható fejlődés tükrében / Kovács Antal - 2004-2005/4/12., A Processus Cinfessionistól a Satus Confessionisig: A magyarországi keresztény felekezetek szerepe egy globalizálódó társadalomban / Czagány Gábor - 2004-2005/4/13., A tómedencék dinamikájának környezeti hatásai természetes és antropikus rendszerekben / Pándi Gábor, Serban Gheorghe - 2004-2005/4/14., "Aurea mediocratis", az egyensúlykeresés útjai, a fenntartahtó fejlődés elméleti kérdései / Hajnal Klára - 2004/2005/4/15., Az emisszió adóztatása a szennyező anyagok kölcsönhatása esetén / Szász Tibor - 2004-2005/4/16., Az erdélyi gázgőzölgők radioaktivitása és hasznosítási lehetőségei / Mócsy Ildikó, Néda Tamás - 2004-2005/4/17., Az európai uniós csatlakozás és a hazai települési szennyvízgazdálkodás / Csapák Alex - 2004-2005/4/18., Gondolatok a versenyképességről a hazai hulladékgazdálkodás tükrében / Ottó Krisztina - 2004-2005/4/19., A fenntarthatóság szerepe a régiók versenyképességében / Szlávik János, Csete Mária - 2004-2005/4/20., Megújuló energiaforrások használatának főbb társadalmi gazdasági jellemzői a Dél-Dunántúlon / Bank Klára - 2004-2005/4/21., Nézőpontok a vízgazdálkodás környezeti hatásairól / Pándi Gábor, Berkesy László, Berkesy Corina, Vigh Melinda - 2004-2005/4/22., A versenyképesség és fenntarthatóság összefüggései a mezőgazdaságban / Módos Gyula - 2004-2005/4/23., Az ISPA környezetvédelmi projektek végrehajtásának tapasztalatai / Kiss András - 2004-2005/4/24., Innováció, tudásmenedzsment és a környezettudatos gazdálkodás / Deutsch Nikolett, Turzó Barbara - 2004-2005/4/25., Adalékok a környezeti magatartás befolásolásának Coase-féle modelljéhez / Barancsuk János - 2004-2005/4/26., A társadalmi tőke szerepe a fenntartható fejődésben / Sebestyén Tamás - 2004-2005/4/27., A vállalatok társadalmi felelőssége a fenntartható fejlődés és az érintettek nézőpontjából / Szigeti Szilvia - 2004-2005/4/28., Világvallások a fenntartható világban / Pete József - 2004-2005/4/29., Az ökológiai ökonómia értékbázisa / Somogyi Ferenc - 2004-2005/4/30., A nagyvárosi légszennyezés csökkentési lehetőségeinek feltárása / Pataki Ildikó - 2004-2005/4/31., Környezeti jövőképek és az NVT / Odor Kinga, Szolnoky Győzőné - 2004-2005/4/32., A Kárpát-medence környezetpolitikája és környezetvédelmi intézményrendszere / Duray Balázs, Nagy Imre - 2004-2005/4/33., Az ökomarketing három szintje / Orosdy Béla - 2004-2005/4/34., A társadalmi szervezetek szerepe a Bakony-ér kistérség környezetvédelmében / Domján Lajos - 2004-2005/4/35., Pécs város szennyvízhálózatának bővítése és ivóvízbázisának védelme az európai unió ISPA előcsatlakozási alap segítségével / Hegyi Ákos - 2004-2005/4/36., Marketing a szelektív hulladékgyűjtésben - nemzetközi példák / Fojtik János, Erdős István - 2004-2005/4/37., A folyami hajózás szerepe a multimodális szállítmányozásban / János Ágnes - 2004-2005/4/38., A paradox árhatások szerepe a környezetvédelmi adók alkalmazásánál / Szigeti Cecília - 2004-2005/4/39., Tanulás és fenntartható fejlődés: Az első környezeti nevelési programoktól az ENSZ-nevelés a fenntartható fejlődésért évtizedéig / Zádori Iván
2006/1., A regionális gazdaságtan aktuális kérdései / Enyedi György - 2006/2., A regionális politika és gazdaságtan PhD-képzés 10 éves évfordulójára / Buday-Sántha Attila - 2006/3., A doktori iskola oktatói - 2006/4., A doktori iskolában abszulutóriumot szerzettek - 2006/5., A turizmus mint a város és a környező régió fejlesztésének eszköze / Bakucz Márta - 2006/6., Térségi közoktatás - "útközben" / Balázs Éva - 2006/7., A kulturális örökség szerepe a térségfejlesztésben / Czene Zsolt - 2006/8., A regionális innováció szerepe a tudásalapú gazdaság kialakulásában / Dőry Tibor - 2006/9., Kistérségek a vidékfejlesztésben / Farkas Tibor - 2006/10., A monetáris integráció hatása a területi egyenlőtlenségekre / Ferkelt Balázs - 2006/11., Potenciális autóipari klaszter Magyarországon / Grosz András - 2006/12., Két történeti régió fejlődésének hosszú távú tendenciái / Gulyás László - 2006/13., Az államhatárokon túlnyúló régiók formálódása a Kárpát-medencében / Hardi Tamás - 2006/14., A magyarországi városok versenyképessége / Koltai Zoltán - 2006/15., A településszerkezet és a közigazgatási rendszer inkonzisztenciája a szuburbanizáció példáján, Budapest térségben / Kovács Róbert - 2006/16., Az önkormányzatok gazdasági eszközrendszere / László Mária - 2006/17., A Balaton térség komplex gazdasági és turisztikai elemzése / Marton István - 2006/18., A régiók fejlődése és konvergenciája Kínában: új eredmények a kínai régiók közötti konvergencia vizsgálatában / Nemeskéri Zsolt - 2006/19., Határon átnyúló regionális politika hálózatok Európában / Novotny Gábor - 2006/20., Szolgáltatások a területi fejlődésben, szolgáltatásorientált regionális politika Magyarországon / Raffay Zoltán - 2006/21., A közoktatási alapellátás területi folyamatai / Reisz Teréz - 2006/22., Az európai regionális folyamatokat befolyásoló tényezők / Tóth Zoltán - 2006/23., Közlekedési rendszerek a regionalizálódó Magyarországon / Veres Lajos - 2006/24., A magyar bankrendszer térszerkezeti elemzése / Wágner Ildikó
2007/1., A magyar sport területi versenyképességének helyzete / Ács Pongrác - 2007/2., Az "ökológiai ügyek" marketingje / Bartha Júlia - 2007/3., A kapcsolatháló-elemzés alkalmazása az innovációkutatás terén / Bodó Borbála - 2007/4., Természetes személyek adózásának összehasonlítása Szlovákiában és Magyarországon / Csikós Virág - 2007/5., A nők munkaerő-piaci helyzetének jellemzői az Európai Unióban és Magyarországon / Dános Anikó - 2007/6., A távmunka gazdaságpolitikai áttekintése / Forgács Tamás - 2007/7., A műszaki infrastrukturális beruházások szerepe Zala megye területi fejlődésében / Füzesi Zoltán - 2007/8., A boldogság tényezői / Gebauer György - 2007/9., Értelmezhető-e a marketingcsatorna-politika a politikai gyakorlatban? / Gergely Gyöngyi - 2007/10., Evolúciós modellkísérletek - új kihívások a regionális közgazdaságtanban / Gyimesi Gergely - 2007/11., A hazai vasút megszüntetési elképzeléseinek térszerkezeti értékelése / Horn Gergely - 2007/12., A turizmusfejlesztés kontextusba helyezése helyezése Hargita megyében / Horváth Alpár - 2007/13., A pécsi agglomeráció közösségi közlekedésének kérdése / Kneip Róbert - 2007/14., A hallgatói életívszakaszok - munkaerő-piaci kapcsolata a hazai felsőoktatásban / Kuráth Gabriella - 2007/15., A fejlesztéspolitika értékelése az Európai Unióban és Magyarországon / Lóránd Balázs - 2007/16., Bükkösd település lakosságának térszemlélete / Ludescher Gabriella - 2007/17., A válságtól a regenerációig: Régi ipari térségek megújulási stratégiái / Lux Gábor - 2007/18., A Regionális Operatív Program(ok) menedzsmentjének értékelése / Molnár Beáta - 2007/19., Terminológiai és tudományelméleti megfontolások a helymarketingben / Nagy Benedek - 2007/20., A romániai bankszektor és ennek területi vonatkozásai / Nagy István - 2007/21., Nagykanizsa gazdasági életének változása a II. világháborút követő évtizedben (1945-1956) / Pordán Krisztina - 2007/22., Az infokommunikációs technológiák és az innovációs tevékenység versenyképesség formáló hatása / Vajkai András - 2007/23., KKV-hálózatok Északkelet-Olaszországban, Dániában és az Egyesült Királyságban / Vadasi Aida - 2007/24., Európai uniós agrártámogatások Magyarországon / Veszelka Mihály - 2007/25., A mikroszimuláció alkalmazása a gazdasági modellezésben / Vida Szabolcs - 2007/26., Az új ökológiailag veszélytelen biostimulátorok alkalmazásának előnyei a hagyományos termésnövelő anyagokkal szemben / Vinogradova Darja, Malyshev Roman - 2007/27., Városias-vidékies fogalompár és a produktivitás / Vukman Szabolcs - 2007/28., A Csatorna-szigetek fenntarthatósági dimenzióinak vázlatos áttekintése / Zádori Iván
2008., 2008/1., Záhony település térségi kapcsolati viszonyai az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig / Bajor Tibor. - 2008/2., Az innováció diffúziós modelljei / Bodó Borbála. - 2008/3., A női foglalkoztatás nemzetközi ás hazai tendenciái, támogatáspolitikák a fejlett piacgazdaságokban / Dános Anikó. - 2008/4., A Grenoble-i technopolisz fejlődése a második ipari forradalom tükrében / Egyed Ildikó. - 2008/5., A menedzsmentfeladatok változása a tudás szerepének növekedése miatt - integrált tudásmenedzsment-szemlélet / Fodor Péter. - 2008/6., Az üzletválasztást befolyásoló tényezők jelentősége az élelmiszerkereskedelmi versenyben / Földi Katalin. - 2008/7., A GDP és a szubjektív jól-lét kapcsolatának vizsgálata / Gebauer György. - 2008/8., Alternatív mozgalomtól az ökopártig. A hazai zöld pártok kialakulásának politikai alapjai / Gergely Gyöngyi. - 2008/9., A turizmus hatása az önkormányzatok bevételeire Magyarországon, valamint a Balaton régió településein / Horváth Zoltán. - 2008/10., Szovjet katonai objektumok rehabilitációja / Kádár Kriszta. - 2008/11., A települési önkormányzatok aktuális kérdései / Kerner-Hegyi Judit. - 2008/12., EU-fó(ú)ria - Nemzeti Fejlesztési Terv, Közlekedési ás Infrastruktúra Operatív Program, 2004-2006 / Gieszné Kiss Lilla. - 2008/13., A közlekedés egyes energetikai kérdései / Kneip Róbert. - 2008/14., A vonzáskörzet-kutatásról és relevanciájáról napjainkban / Komlósi Éva. - 2008/15., Térbeli társadalom Szalántán / Ludescher Gabriella. - 2008/16., Az ipari parkok szerepe a területi versenyképességben / Lux Gábor. - 2008/17., A decentralizáció és a fejlődési dinamika szerepe a területi különbségek alakulásában / Polyánszky T. Zoltán. - 2008/18., Egy regionális központ modernizációs problémái - Pécs példája / Rácz Szilárd. - 2008/19., A térségfejlesztés személyes motivációjának dimenziója / Sági Béla. - 2008/20., Kalocsa város marketinglehetőségei / Szabó Matild. - 2008/21., A felsőoktatás regionális dimenziói a Vajdaságban / Takács Zoltán. - 2008/22., Munkaviszonyból származó jövedelmek adózásának összehasonlítása a környező országokban / Tóthné Csikós Virág. - 2008/23., Nonprofit szervezetek a településhierarchia alsó fokán / Varga Eszter. - 2008/24., A kis- és középvárosok szerepe a településhálózatban / Vukman Szabolcs
2009., 2009/1., A hazai kistérségi rendszer jövőjéhez / Deák István. - 2009/2., A városverseny és sikeresség régi és új dimenziói / Doktor Zsuzsanna. - 2009/3., A globális klímaváltozás gazdasági hatásai, különös tekintettel a környezetiparra / Flander Márton. - 2009/4., Az üzletválasztás problematikája / Földi Katalin. - 2009/5., Kis gazdaságok a magyar mezőgazdaságban / Galambosné Tiszberger Mónika. - 2009/6., Magyarország politikai regionalizáltsága az 1989 utáni parlamenti választások tükrében / Gergely Gyöngyi. - 2009/7., Rend a lelke... avagy az adózás rendjéről szóló törvény változásai / Gunszt Katalin. - 2009/8., Az EU energiaellátásának biztonsága és a magyar regionális energiapolitika (földgáz) / Gyermán István. - 2009/9., A konferenciaturizmus társadalmi-kulturális hatásai a Balaton régióban, különös tekintettel a munkahelyteremtésre / Horváth Zoltán. - 2009/10., Barnamezős rehabilitáció Nagy-Britanniában és Németországban / Kádár Kriszta. - 2009/11., Dél-Dunántúl gyógy- és termálturizmusának helyzetelemzése 2000-2007 között / Klesch Gábor. - 2009/12., Az M&A tendenciák vizsgálata Magyarországon / Kovács Sándor Zsolt. - 2009/13., A turizmus mint katalizátor a gazdasági periférián / Lamperth Judit. - 2009/14., A társadalmi tőke szerepe a falvak sikerességében / Ludescher Gabriella. - 2009/15., Hatékonyságfejlesztés a gyakorlatban Veresegyháza város önkormányzatánál / Mezei Zoltán, Sánta Sebő. - 2009/16., A vezetési tanácsadás mint tudásintenzív iparág sajátosságai Közép-Kelet-Európa és Dél-Európa négy országában / Fodor Péter, Milovecz Ágnes. - 2009/17., Regionális identitástudat - Adalékok egy fogalom tisztázásához / Palkó Katalin. - 2009/18., Gazdaságélénkítő településfejlesztési stratégiai program módszertana / Pászti-Tóth Erzsébet. - 2009/19., Felzárkózik vagy lemarad a kelet-közép-európai térség? Az uniós fejlettségmérés módszertani útvesztője / Polyánszky T. Zoltán. - 2009/20., Társ-kollaboráció a Web 2.0 fényében / Rényi Zsolt Dániel
2010/1., 2010/1/1., Köszöntő / Horváth Gyula. - 2010/1/2., Rektorhelyettesi köszöntő / Zeller Gyula. - 2010/1/3., A magyar terület- és településfejlesztés helyzete és legfontosabb feladatai / Szaló Péter. - 2010/1/3., A vidék helyzete és fejlesztési feladatai / Ángyán József. - 2010/1/4., A magyar környezetvédelem helyzete és fejlesztési lehetőségei / Nemes Csaba, Varga Judit. - 2010/1/5., Szervezők tájékoztatója / Buday-Sántha Attila. - 2010/1/6., ERSTE Bank köszöntője / Pupos Gábor. - 2010/1/7., Vitaülés: Terület-, településfejlesztés és irányítás. - 2010/1/8., Vitaülés: Vidék- és környezetfejlesztés. - 2010/1/9., A klímaváltozás hatása a természeti értékekre alapozott turizmusra / Szlávik János, Csete Mária. - 2010/1/10., Érvelés a környezeti kontrolling minél szélesebb körben való elterjesztéséről / Bándy Katalin. - 2010/1/11., Fenntarthatóság mint jelenbeli jólét elemzése kistérségi szinten / Fáskerti Zsuzsa, Gébert Judit. - 2010/1/12., A fenntarthatósági indikátorok lehetséges megközelítései és kritériumai / Imreh-Tóth Mónika. - 2010/1/13., A nemzetközi kereskedelem környezeti hatásainak vizsgálata a karbonlábnyom segítségével / Mózner Zsófia. - 2010/1/14., Tájtörténet-tájrehabilitáció, kutatástervezés / Pinke Zsolt. - 2010/1/14., Az ökológiai reziliencia mint a fenntarthatóság környezeti pillérésének értékelési alapja / Roncz Judit. - 2010/1/15., Trend analysis of environmental effects of Hungarian patents between 1990-2006 / Szűcs Gergely. - 2010/1/16., Chapter on the preparation of the area planning program titled floodplain rehabilitation model in Hortobágy-Sárrét / Pinke Zsolt. - 2010/1/17., Az innovaciós teljesítmény környezeti hatásainak összefüggésrendszere / Bajmócy Zoltán, Málovics György. - 2010/1/18., Let's renew our energy portofolio! / Csapi Vivien. - 2010/1/19., A megújuló energiahordozókra épülő villamosenergia-termelési technológiák verseny képességét befolyásoló tényezők / Deutsch Nikolett, Pintér Éva. - 2010/1/20., Megújuló energiaforrások - fenntarthatók és "fenntarthatóbbak" / Dombi Mihály. - 2010/1/21., The impact of Russia-Ukraine GAS dispute in SEE region / Gyermán István. - 2010/1/22., Elméleti stakeholder-koncepciók a gyakorlatorieritált ISO 26000-es szabványtervezetben / Kósi Kálmán, Harazin Piroska. - 2010/1/23., A kistérségi léptékű geotermikus energiahasznosítási, fejlesztési projektek támogatási formái / Pálné Schreiner Judit. - 2010/1/24., Környezeti innováció a hazai vegyiparban / Széchy Anna
2010/2., 2010/2/1., A magyarországi társadalomfejlődés értelme / Ásványi László. - 2010/2/2., A doktori képzés és az egyetemi autonómia / Berde Csaba. - 2010/2/3., Az egyetemek szerepe a regionális fejlesztésben / Duga Zsófia. - 2010/2/4., Universities and Regional Econornic Development: The entrepreneurial "turna" / Erdős Katalin. - 2010/2/5., Tehetséggondozási programok a Dél-dunántúli régióban: A szakmai gyakorlat mint a tehetséggondozás speciális területe / Farkas Ferencné, Balogh Gábor. - 2010/1/6., Egyetem kontra vállalkozás: innovációelfogadás és vállalkozói magatartás a felsőoktatási kínálat tükrében - Regionális munkaerő-piaci kutatás eredményei (2010) / Deés Szilvia. - 2010/2/7., Új utak a nemzetközi felsőoktatási marketingben - A felsőoktatás exporttevékenységének, a külföldi hallgatói mobilitás növelésének szükségessége / Komlódiné Pozsgai Gyöngyi. - 2010/2/8., Hogyan hasznosítható az egyetemek regionális potenciálja? Egyetemi innovációs modellek összevetése / Mezei Katalin, Marosi Marczell Viktória. - 2010/2/9., The Process of Creating Knowledge In Web 2.0 Aided Participative Planning / Rényi Dániel Zsolt. - 2010/2/10., Doktori iskolák marketinge - A PhD-hallgatók stratégiai döntéseinek modellezése: A doktori iskolák lehetséges marketingstratégiájának ldinclulópontjai / Szontágh Krisztina. - 2010/2/11., Tudás- és innovációalapú klaszterszervezetek sajátosságai a Dél-dunántúli régióban / Fodor Péter, Weiner János, Jarjabka Ákos. - 2010/2/12., Megyei és regionális szintű adatok a mezőgazdasági statisztikában / Galambosné Tiszberger Mónika. - 2010/2/13., Versenyképesség - egészségügy - modellalkotás / Glück Róbert. - 2010/2/14., Az aggregált nem monetáris indikátorok lehetőségei a fenntarthatóság figyelembevétele során a középtávú makroszintű tervezésben / Karcagi-Kováts Andrea, Kuti István. - 2010/2/15., Adalékok a területi diszparitások összefüggéseinek kelet-közép-európai tanulmányozásához / Kuttor Dániel. - 2010/2/16., Main strategic points of innovation co-operation in Hungarian pharmaceutical industry / Lányi Beatrix. - 2010/2/17., A Nyugat-dunántúli régió húzóágazatainak beazonosítása iparágelemzés és klaszter feltérképezés által / Numerikus áramlástani területi modellek fejlesztése / Rákai Anikó, Kristóf Gergely. - 2010/2/18., Az egészségi állapot különbségei a világon / Szabó Matild. - 2010/2/19., Magyar tudásintenzív ágazatok földrajzi eloszlásának vizsgálata / Szakálné Kanó Izabella. - 2010/2/20., A magyar szállodaipar területi struktúrájának változása a fejlesztések hatására / Albert Tóth Attila. - 2010/2/21., Magyar nők a munkaerőpiacon. Helyzetkép az Európai Unió foglalkoztatási tendenciáinak tükrében / Dános Anikó. - 2010/2/22., Hatékony időgazdálkodás az érzelmileg intelligens coaching alkalmazásával / Farkas Ferencné, László Krisztina. - 2010/2/23., Szeged város kulturális gazdasága, különös tekintettel a Móra Ferenc Múzeumra / Gulyás László. - 2010/2/24., A hazai turizmuspolitika regionális hatásai / Lamperth Judit. - 2010/2/25., Az Új Magyarország Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei B-A-Z megye leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben 2007-2010 között / Magyar Tünde. - 2010/2/26., A vezetési tanácsadás sajátosságai. Összehasonlító elemzés a magyarországi piacról / Milovecz Ágnes. - 2010/2/27., Gazdaság és fenntarthatóság. Interregionális együttműködés a Duna-térségben / Simon Szabolcs
2010/3., 2010/3/1., Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek integrált foglalkoztatásának területi aspektusa / Cseh Judit. - 2010/3/2., Steierország új gazdasági stratégiája / Dominek Ákos. - 2010/3/3., Az elérhetőség területi diszparitásokra irányuló hatásai / Győrffy Ildikó. - 2010/3/3., Az innováció szerepe az egészségturizmusban / Klesch Gábor. - 2010/3/4., Területfejlesztési szakemberek kompetenciáinak súlypontja / Korompai Attila. - 2010/3/5., Kreativitás, innováció, versenyképesség / Rittgasszer Imola; Lukovics Miklós. - 2010/3/6., Regionális fejlődés az Észak-Alföldön a XXI. század első évtizedében / Rőfi Mónika; Nagy János. - 2010/3/7., Falu-város migráció, szegregáció vagy dezurbanizáció? Kié legyen a magyar falu? / Sayed-Mohammed Eszter. - 2010/3/8., Az iparági innováció szerepe és dimenziói a térségek gazdasági teljesítményében / Vas Zsófia. - 2010/3/9., Munkaerő-piaci kihívások a dél-dunántúli régióban / Zlatics József. - 2010/3/10., A területi politika paradigmaváltása Magyar ország határrégióiban - Együttműködés határok nélkül / Baranyi Béla. - 2010/3/11., Messze még a félidő! Nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák, 2010 / Karcagi-Kovács Andrea. - 2010/3/12., A kohéziós politika értékelése Magyarországon empirikus elemzéssel: Pályázati aktivitás és sikeresség vizsgálata az I. Nemzeti Fejlesztési Terv esetében / Lóránd Balázs. - 2010/3/13., Területfejlesztési gyakorlat Délkelet-Európában / Mezei Cecília, Pánzer Zoltán. - 2010/3/14., A regionális érdekérvényesítés lehetőségei a 2014-2020 közötti kohéziós politika kidolgozásában / Pálmai Zsolt. - 2010/3/15., A határon átívelő programok hatásai Vajdaság területi fejlődésére / Gabriela Ríhová, Nikola Krejcová. - 2010/3/16., Regional Development in Central and Eastern Europe: Selected Issues / Jan Suchácek. - 2010/3/17., Changes in the Competitiveness of the Czech Regions / René Wokoun, Jana Kourilová. - 2010/3/18., A nemzeti turizmuspolitika változásai és hatása a Dél-dunántúli régióban / Bakucz Márta, Kövér Judit. - 2010/3/19., Az Európai Unió és az információs társadalom / Buday-Sántha Andrea. - 2010/3/20., A magyar "pólus-városok" helyzete és fejlesztési stratégiái / Doktor Zsuzsanna. - 2010/3/21., Nomádok és a kreatív város: Nomád típusú munkavégzés a Nokia helsinki központjában / Hornyák Miklós. - 2010/3/22., Urban Rehabilitation Realised by the Reuse of Soviet Military Sites in two Hungarian County Seats / Kádár Kriszta. - 2010/3/23., Lakossági vélemények az "Európa Kulturális Fővárosa - Pécs, 2010" programról / Koltai Zoltán. - 2010/3/24., Az európai uniós támogatások hatása Mórahalom mint kistérségi központ fejlődésére / Panyor Ágota. - 2010/3/25., Chances of Small Settlements in the Rural Area of Hungary / Ragadics Tamás. - 2010/3/26., Pénzügyi konstrukciók alkalmazása a területfejlesztésben / Török József
2010/4., 2010/4/1., Az önkormányzati ellátásszervezés új lehetősége. Falubuszok, iskolabuszok a közösségi közlekedésben? / Deák István. - 2010/4/2., (Adó)verseny vagy (adó)harmonizáció / Gunszt Katalin. - 2010/4/3., Az önkormányzatok külső forrásbevonásának pénzügyi kockázatai Magyarországon / Hopkó Iván. - 2010/4/4., A helyi önkormányzati gazdálkodás változásai és lehetőségei / Leták Dóra. - 2010/4/5., Veresegyház város önkormányzatának szervezeti átalakítása / Mezei Zoltán. - 2010/4/6., A települési önkormányzatok szerepe az információs társadalomban az európai uniós, valamint a magyar fejlesztési stratégiák tükrében / Pál Attila. - 2010/4/7., Gazdaságélénkítő Településfejlesztési Stratégiai Program módszertana / Pászti-Tóth Erzsébet. - 2010/4/8., Részvételi eszközök a helyi fejlesztésben a településfejlesztő nonprofit szervezetek vizsgálata alapján / Reisinger Adrienn. - 2010/4/9., Az államszámvitel nemzetközi tapasztalatainak hasznosíthatósága a magyar önkormányzati rendszerben / Simon József. - 2010/4/10., Társadalmi vállalkozás mint a vidékfejlesztés eszköze / Baj Gabriella. - 2010/4/11., Major development trend sin textile industry: Foreign and Kazahstan's experience / Gulfari Nurzhanovna, Azhimetova. - 2010/4/12., Small villages and their opportunities for revival: The Village Caretaker service as a form of rural innovation / Horváth Eszter. - 2010/4/13., A hátrányos helyzet gazdasági-társadalmi sajátosságai a sarkadi kistérségben / Horváth Péter. - 2010/4/14., A háziipar szerepe a vidéken élő lakosság foglalkoztatásában / Iványi Krisztina. - 2010/4/15., Modernizációs törekvések a 19. század első felében a Dél-Dunántúlon / Kaposi Zoltán. - 2010/4/16., Local partnerships for rural development / Kassai Zsuzsanna, Farkas Tibor. - 2010/4/16., Az élelmiszeripar és a 2007-2013-as tervezési időszak Magyarországon / Kormos Zoltán. - 2010/4/17., Nyugat-Balkán mezőgazdasága / Kovács Teréz. - 2010/4/18., Európai uniós források felhasználásának vizsgálata Zala megye statisztikai kistérségeiben 2004-2010 közötti időszakban / Lambertné Katona Mónika. - 2010/4/19., Vidékfejlesztési és munkaerő-piaci fejlesztési alternatívák a "Sorsfordító-Sorsformáió" Program tükrében / Lendvai Tamás. - 2010/4/20., LEADER-elvek érvényesülésének vizsgálata az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban / Szíjártó Attila. - 2010/4/21., LEADER+ és a LEADER-program összehasonlító elemzése. "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!" / LEADER a második félidő előtt: A hazai LEADER-program eddigi főbb tapasztalatai / Varga Eszter
2011., 2011/1., Idegen nyelvű képzési programok szerepe a magyar orvosképzésben / Duga Zsófia. - 2011/2., A grenoble-i innovatív miliő két pillére: a felsőoktatás ésa migráció / Egyed Ildikó. - 2011/3., Az egyetemek regionális fejlesztési szerepköre és az egyéni motivációk jelentősége a vállalkozói fordulatban / Erdős Katalin. - 2011/4., A tehetségmárka sajátosságai empirikus kutatások tükrében / Farkas Ferencné dr. Kurucz Zsuzsanna, Balogh Gábor. - 2011/5., A Dél-Dunántúl kisvárosai, a "gyenge mágnesek" / Horeczki Réka. - 2011/6., Felhők az e-közigazgatás egén. Lépések számítás felhő alapú önkormányzati modell felé / Hornyák Miklós. - 2011/7., Bosznia-Hercegovina regionális fejlődése / Horváth Dorninika. - 2011/8., Innovációs lehetőségek és célkitűzések Dél-Dunántúl környezeti iparában / Kocsis Tamás. - 2011/9., Vajdaság újraiparosodása az elmúlt tíz évben (Mit eredményezett a privatizáció a régióban, és merre tovább?) / Kovács Áron. - 2011/10., Az oktatási rendszer és a belföldi migráció esélyegyenlőségre gyakorolt hatásai Magyarországon / Kovács Eszter. - 2011/11., A helyi, regionális pénzügyi rendszerek fejlesztési lehetőségei / Kovács Sándor Zsolt. - 2011/12., Bajorország felemelkedése. (A II. világháborútól a pénzügyi-gazdasági világválságig) / Kovács Szilárd. - 2011/13., Felkészült-e a hazai területfejlesztés a strukturális alapok következő időszakára? / Lunk Tamás. - 2011/14., Elmaradott vidéki területek az Európai Unióban. Problémák és megoldások / Magyar Tünde. - 2011/15., Humánerőforrás-fejlesztés egy leszakadó kistérségben / Mezei Zoltán, Fodor Péter. - 2011/16., A környezeti ipar kialakulása, funkciója és gazdasági jelentősége / Páger Balázs. - 2011/17., Regionális jelenlét Brüsszelben: A Dél-dunántúli régió brüsszeli érdekérvényesítése öt év tapasztalatai alapján / Pálmai Zsolt. - 2011/18., Szlovénia demográfiai folyamatainak jövőbe mutató elemzése / Pámer Zoltán. - 2011/19., Környezeti fenntarthatóság mint az életminőségi stratégia része Európa középvárosaiban / Suvák Andrea. - 2011/20., Vidéklehatárolás, közgazdász szemmel (A vidékfejlesztés beavatkozási területe) / Szabó Mátyás. - 2011/21., LEADER HACS-ok területi különbségei a Dél-Dunántúlon / Szijártó Attila. - 2011/22., Kutatás és fejlesztés regionális eloszlása az egyetemi harmadképzésben / Szontágh Krisztina. - 2011/23., Menni vagy maradni? Esélylatolgatás szerbiai és magyarországi diplomával a Vajdaságban / Szügyi Éva, Takács Zoltán. - 2011/24., A kultúragazdálkodás mint a kultúra jövője / Tóth Péter
Hozzáférés:Szabadon elérhető a PTE Digitália elektronikus könyvtárban
Eredet:A 370965-370969 lelt. sz. példányok Tóth József könyvtárából
ETO jelzet:323.174(082) 332(082)
Testületnevek:Pécsi Tudományegyetem. Közgazdaságtudományi Kar. Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Tárgyszavak:évkönyv k.1.1
Földrajzi nevek:Pécs
Tárgyszavak:Regionális politika Regionális gazdaságtan Tanulmányok fenntartható fejlődés környezetvédelem globális problémák vízgazdálkodás erőforrásgazdálkodás zöld energia ktkhiva 2001, 2002, 2008, 2011, 2003, 2004-2005/III-IV.köt.
Egyéb nevek:Buday-Sántha Attila (1941-2014) Erdősi Ferenc (1934-) Horváth Gyula (1951-) Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor (1948-) Wölcz Andrea Kulcsár Dezső Kiss Tibor Valkó László (1946-) Anda Angéla (1954-) Kovács András Donát (1972-) Málovics György (1979-) Rácz Gábor Horn Gergely Németh Patrícia Ballabás Gábor Kovács Antal Czagány Gábor Pándi Gábor Serban, Gheorghe Hajnal Klára (1954-) Szász Tibor Mócsy Ildikó Néda Tamás Csapák Alex Ottó Krisztina Szlávik János Csete Mária Bank Klára Berkesy László Berkesy Corina Vigh Melinda Módos Gyula Kiss András Deutsch Nikolett Turzó Barbara Barancsuk János Sebestyén Tamás (1980-) Szigeti Szilvia Pete József Somogyi Ferenc Pataki Ildikó Odor Kinga (1981-) Szolnoky Győzőné Duray Balázs (1975-) Nagy Imre Orosdy Béla (1948-) Domján Lajos Hegyi Ákos Fojtik János (1953-) Erdős István János Ágnes Szigeti Cecília Zádori Iván (1976-) Enyedi György Bakucz Márta (1953-) Balázs Éva Czene Zsolt Dőry Tibor Farkas Tibor Ferkelt Balázs Grosz András Gulyás László Hardi Tamás Koltai Zoltán (1972-) Kovács Róbert László Mária (1946-) Marton István Nemeskéri Zsolt (1973-) Novotny Gábor Raffay Zoltán Reisz Terézia (1955-) Tóth Zoltán Veres Lajos Wágner Ildikó (1973-) Ács Pongrác (1976-) Bartha Júlia (1955-) Bodó Borbála (1981-) Gyimesi Gergely (1980-) Horváth Alpár (1974-) Kneip Róbert (1981-) Kuráth Gabriella (1964-) Lóránd Balázs (1979-) Ludescher Gabriella (1979-) Lux Gábor (1980-) Molnár Beáta Nagy István Pécsi Tudományegyetem. Közgazdaságtudományi Kar. Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Országos Környezet-gazdaságtani PhD-konferencia (4.) "Félidőben" (2010/1.,2.,3.,4.) Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés c. konferencia előadásai
Internet cím:Teljes szöveg
Kölcsönzések száma:

141

Állományadatok:2001. Megj.: 2001. - 414 p. ISSN 1587-4281
2002. Megj.: 2003. - 432 p.
2003. Megj.: 2004. - 435 p.
2004-2005. 1. köt. Megj.: 2005. - 379 p. Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés c. konferencia előadásai
2004-2005. 2. köt. Megj.: 2005. - 336 p. Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés c. konferencia előadásai
2004-2005. 3. köt. Megj.: 2005. - 338 p. Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés c. konferencia előadásai
2004-2005. 4. köt. Megj.: 2005. - 389 p. Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés c. konferencia előadásai
2006. Megj.: 2007. - 525 p.
2007. Megj.: 2007. - 389 p.
2008. Megj.: 2008. - 315 p.
2009. Megj.: 2009. - 239 p.
2010. 1. köt. Megj.: 2010. - 325 p. "Félidőben" : A Közép-Európai terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozóka ás konferenciája : IV. Országos Környezet-Gazdaságtani PhD-konferencia
2010. 2. köt. Megj.: 2010. - 394 p. "Félidőben" : A Közép-Európai terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozóka ás konferenciája : IV. Országos Környezet-Gazdaságtani PhD-konferencia
2010. 3. köt. Megj.: 2010. - 372 p. "Félidőben" : A Közép-Európai terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozóka ás konferenciája : IV. Országos Környezet-Gazdaságtani PhD-konferencia
2010. 4. köt. Megj.: 2010. - 329 p. "Félidőben" : A Közép-Európai terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozóka ás konferenciája : IV. Országos Környezet-Gazdaságtani PhD-konferencia
2011. Megj.: 2011. - 310 p.
.
Történeti Gyűjtemények Osztálya (Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény)
2001.
2002.
2003.
2004-2005:I-IV.
2006.
2007.
2008.
LelőhelyTémaEgyéb tematikus jelzetJelzetÉvszámKötetStátuszElőjegyz.Mellékletek
PTE Egyetemi Levéltár32 PolitikaEL 4312006Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 4482007Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 16872001Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 16882002Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 16892003Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 16902004-20054Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 16912004-20053Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 16922004-20052Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 16932004-20051Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 16942006Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 16952007Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 16962009Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 169720103Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 169820104Csak helyben használható00
Tudásközpont RaktárC 11129/20022002Kölcsönözhető00
Tudásközpont RaktárC 11129/20012001Kölcsönözhető00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PC 7385/20012001Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PC 7385/20022002Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PC 7385/20032003Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PC 7385/2004-2005/12004-2005Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PC 7385/2004-2005/22004-2005Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PC 7385/2004-2005/32004-2005Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PC 7385/2004-2005/42004-2005Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PC 7385/20062006Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PC 7835/20072007Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PC 7385/20082008Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952006Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952004-20054Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952004-20053Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952004-20052Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952003Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952004-20051Csak helyben használható00
InternetPTE Digitália2001-2011Internet elérhető00
Tudásközpont Raktár33 KözgazdaságtanC_137334Kölcsönözhető00
Tudásközpont Raktár33 KözgazdaságtanC_137312Kölcsönözhető00
Tudásközpont Raktár33 KözgazdaságtanC_137323Kölcsönözhető00
Tudásközpont Raktár33 KözgazdaságtanC_137301Kölcsönözhető00
Tudásközpont Raktár33 KözgazdaságtanC_159062006Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár333 E 982001Kölcsönözhető00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952001Csak helyben használható00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár333 E 982002Kölcsönözhető00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952002Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982002Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982002Kölcsönözhető00
Tudásközpont RaktárKC 168442002Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982003Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982003Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982007Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982004-20053Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982004-20052Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982004-20051Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982004-20054Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982004-20053Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982004-20052Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982004-20051Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982007Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982006Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982004-20054Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár33 Közgazdaságtan333 E 982006Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár33 Közgazdaságtan333 E 982006Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár33 Közgazdaságtan333 E 982007Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár33 Közgazdaságtan333 E 982006Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár333 E 982003Kölcsönözhető00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952003Csak helyben használható00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár333 E 982004-20052Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár333 E 982004-20054Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár333 E 982004-20053Kölcsönözhető00
Tudásközpont RaktárC 899842004-20054Kölcsönözhető00
Tudásközpont RaktárC 899842004-20053Kölcsönözhető00
Tudásközpont RaktárC 899842004-20052Kölcsönözhető00
Tudásközpont RaktárC 899842004-20051Kölcsönözhető00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952004-20052Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952004-20051Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952004-20053Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952004-20054Csak helyben használható00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár333 E 982004-20054Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár333 E 982004-20051Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár333 E 982004-20054Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár333 E 982004-20052Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár333 E 982004-20051Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár333 E 982004-20053Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár333 E 982004-20052Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár33 Közgazdaságtan058 E 982008Kölcsönzéssel helyben használható00
PTE Földrajzi és Földtudományi Intézet33 Közgazdaságtan333 E 982003Kölcsönözhető00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952006Csak helyben használható00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc33 Közgazdaságtan333 E 982007Kölcsönözhető00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952007Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 122004-20054Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 112004-20053Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 92004-20051Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár33 KözgazdaságtanEL 102004-20052Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952008Csak helyben használható00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc33 Közgazdaságtan333 E 982008Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár33 Közgazdaságtan333 E 982008Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982008Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. Európai Dokumentációs Központ 341-243 E 982003Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982008Kölcsönözhető00
Tudásközpont Raktár33 KözgazdaságtanKC 273092003Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982006Kölcsönözhető00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952009Csak helyben használható00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár33 Közgazdaságtan332 E 982009Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc33 Közgazdaságtan333 E 982009Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982009Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982009Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 9820101Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 9820101Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 9820101Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 9820102Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 9820102Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 9820103Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 409520102Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 409520103Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 9820103Kölcsönözhető00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 409520104Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 9820104Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 9820104Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc33 Közgazdaságtan333 E 9820101Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc33 Közgazdaságtan333 E 9820103Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc33 Közgazdaságtan333 E 9820102Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc33 Közgazdaságtan333 E 984Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár33 Közgazdaságtan333 E 9820103Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár33 Közgazdaságtan333 E 9820104Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár33 Közgazdaságtan333 E 9820103Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár33 Közgazdaságtan333 E 9820102Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 9820103Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 9820104Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 9820102Kölcsönözhető00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) Folyóirat Raktár33 KözgazdaságtanR 40952011Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982011Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982011Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár33 Közgazdaságtan333 E 982011Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982011Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc33 Közgazdaságtan33-1 E 982001Kölcsönözhető00
PTE Műszaki Könyvtár - ideiglenes raktár33 Közgazdaságtan332 E 9820102010/3Csak helyben használható00
PTE Műszaki Könyvtár - ideiglenes raktár33 Közgazdaságtan332 E 9820102010/4Csak helyben használható00
PTE Műszaki Könyvtár - ideiglenes raktár33 Közgazdaságtan332 E 9820092009Csak helyben használható00
PTE Műszaki Könyvtár - ideiglenes raktár33 Közgazdaságtan332 E 9820102010/2Csak helyben használható00
PTE Műszaki Könyvtár - ideiglenes raktár33 Közgazdaságtan332 E 9820072007Csak helyben használható00
PTE Műszaki Könyvtár - ideiglenes raktár33 Közgazdaságtan332 E 9820082008Csak helyben használható00
PTE Műszaki Könyvtár - ideiglenes raktár33 Közgazdaságtan332 E 982004-20052004-2055/4Csak helyben használható00
PTE Műszaki Könyvtár - ideiglenes raktár33 Közgazdaságtan332 E 9820062006Csak helyben használható00
PTE Műszaki Könyvtár - ideiglenes raktár33 Közgazdaságtan332 E 982004-20052004-2005/2Csak helyben használható00
PTE Műszaki Könyvtár - ideiglenes raktár33 Közgazdaságtan332 E 982004-20052004-5005/3Csak helyben használható00
PTE Műszaki Könyvtár - ideiglenes raktár33 Közgazdaságtan332 E 982004-20052004-2005/1Csak helyben használható00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár33 Közgazdaságtan333 E 982001Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár33 Közgazdaságtan333 E 9820042003Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár33 Közgazdaságtan333 E 9820032002Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár33 Közgazdaságtan333 E 9820072006Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - Raktár33 Közgazdaságtan333 E 982004-20053Kölcsönözhető00
Rekordok letöltése1